Statut Niepublicznej Artystycznej Policealnej Szkoły Ceramiki „Ceramiq”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Artystyczna Policealna Szkoła Ceramiki „Ceramiq” w Warszawie.

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Agnieszka Barnat.

3. Siedzibą Szkoły jest Warszawa.

4. Niepubliczna Artystyczna Policealna Szkoła Ceramiki „Ceramiq” jest niepubliczną czterosemestralną policealną szkołą artystyczną kształcącą w zawodzie plastyka, w specjalnościach:

  a) formy użytkowe – specjalizacja: ceramika,
  b) techniki rzeźbiarskie.

5.Celem działania Szkoły jest stworzenie uczniom warunków dla:

  a) rozwoju zdolności i umiejętności artystycznych,
  b) zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia samodzielnej działalności twórczej, pracy zawodowej lub dalszych studiów.

6.Szkoła realizuje cel działalności w formie:

  a) zajęć teoretycznych (wykładów, pogadanek, seminariów, konsultacji), zajęć praktycznych (ćwiczeń, warsztatów) oraz plenerów,
  b) organizowanie imprez (prezentacji, wystaw, kiermaszy, itp.) prezentujących dorobek artystyczny uczniów,
  c) współdziałanie z samorządem lokalnym, ośrodkami kultury i sztuki oraz innymi instytucjami w rozwijaniu działalności kulturalnej.

 

§ 2. Władze szkoły

1. Organami szkoły są:

  a) dyrektor szkoły,
  b) rada pedagogiczna.

2. Dyrektor szkoły jest jednoosobowym organem wykonawczym, powoływanym i odwoływanym przez organ prowadzący Szkołę.

3. Dyrektor szkoły kieruje jego bieżącą działalnością i odpowiada przed organem prowadzącym Szkołę za realizację celów statutowych, a zwłaszcza:

  a) organizuje procesy dydaktyczne w sposób zapewniający realizację zadań Szkoły,
  b) sprawuje wewnątrzszkolny nadzór pedagogiczny,
  c) konsultuje i opiniuje programy nauczania w Szkole,
  d) przewodniczy komisji egzaminacyjnej egzaminów wstępnych i dyplomowych,
  e) dysponuje środkami w planie finansowym Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę,
  f) realizuje pozostałe zadania nie przydzielone w niniejszym statucie innym organom,
  g) wydaje regulaminy i zarządzenia,
  h) organizuje działalność Szkoły w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy i nauki;
  i) ustala w porozumieniu z radą pedagogiczną i organem prowadzącym roczny plan działania Szkoły i informuje radę pedagogiczną o jego realizacji;
  l) zatrudnia i zwalnia pracowników w porozumieniu z organem prowadzącym,
  k) decyduje o przyjęciu i skreśleniu z listy uczniów;
  l) odpowiada za dokumentację szkoły i należyte jej zabezpieczenie;
  m) reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
  n) ustala w porozumieniu z radą pedagogiczną i organem prowadzącym Szkoły Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania, Klasyfikowania, Promowania oraz Przeprowadzania Egzaminów,
  o) opracowuje projekt zmian statutu Szkoły,
  p) dyrektor może przekazać część swoich obowiązków i uprawnień swoim zastępcom.

4. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, działającym pod przewodnictwem dyrektora szkoły.

5. W skład rady pedagogicznej wchodzą: organ prowadzący, dyrektor szkoły i co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w Szkole.

6. W przypadku, gdy funkcję organu prowadzącego i dyrektora szkoły pełni jedna osoba, w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w Szkole i trzecia osoba wybrana przez organ prowadzący.

7. Zadaniem rady pedagogicznej jest zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowanie uczniów, wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków dotyczących wszystkich spraw szkoły.

8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos organu prowadzącego Szkołę.

 

§ 3. Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń ma prawo do:

  a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, a w ramach tego do uczestnictwa w zajęciach i imprezach organizowanych przez Szkołę,
  b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
  c) swobody wyrażania myśli i przekonań,
  d) rozwijania zainteresowań i zdolności,
  e) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnie z warunkami ustalonymi w wewnątrzszkolnym regulaminie oceniania, klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
  f) otrzymania indeksu, w którym może uzyskać potwierdzenie realizacji programu nauki w Szkole.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie oraz w innych regulaminach Szkoły, a w szczególności:

  a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych uczniów i pracowników szkoły,
  c) dbałości o mienie szkolne, ład i porządek w miejscu pracy i nauki,
  d) poniesienia kosztów naprawy zniszczonego wyposażenia szkoły lub odkupienia nowego w razie niemożliwości naprawy,
  e) godnego reprezentowania Szkoły na zewnątrz.

3. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku:

  a) nieprzestrzegania zasad i norm określonych w statucie i regulaminach obowiązujących w Szkole,
  b) opóźnienia zapłaty czesnego, jeżeli opóźnienie przekroczy 21 dni,
  c) rażącego złamania zasad współżycia społecznego.

4. Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie złożone na piśmie w terminie 7 dni do rady pedagogicznej.

 

§ 4. Prawa i obowiązki pracowników

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.

2. Podstawą zatrudnienia jest umowa zawarta z organem prowadzącym szkołę, w imieniu którego działa dyrektor szkoły.

3. Nauczyciel organizuje i wspomaga proces rozwoju i samokształcenia uczniów.

4. Nauczyciel jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo uczniów w szkole i na zajęciach odbywających się w innym miejscu.

5. Nauczyciel organizuje i prowadzi powierzone mu zajęcie w formie wykładów, ćwiczeń, konsultacji i warsztatów, itp.

6. Nauczyciel ma prawo do formułowania autorskich programów nauczania, decydowania o stosowanych podręcznikach oraz środkach dydaktycznych.

7. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły.

8. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym: wyróżniająca, dobra, negatywna,

9. Podstawą oceny pracy nauczyciela może być opinia uczniów wyrażana w formie ankiety.

10. Nauczyciel w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej oceny ma prawo do wniesienia odwołania do rady pedagogicznej.

 

§ 5. Organizacja procesu kształcenia

1. Organizację pracy Szkoły w danym roku szkolnym określa dyrektor szkoły w arkuszu organizacji Szkoły na podstawie ramowego planu realizacji programu i planu pracy Szkoły. Organizację Szkoły zatwierdza rada pedagogiczna.

2. Arkusz organizacji szkoły określa liczbę pracowników oraz ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć.

3. Tygodniowy rozkład zajęć wynikających z arkusza organizacji szkoły ustala dyrektor szkoły.

4. Godzina lekcyjna trwa 45 min. Nauczyciel za zgodą dyrektora może ustalić inny czas trwania jednostki lekcyjnej zachowując ogólny, ustalony tygodniowy czas pracy.

5. Prace wykonane przez ucznia w związku z realizacją programu nauki z materiałów słuchacza stanowią własność ucznia, ale na czas nauki w Szkole pozostają do dyspozycji szkoły.

6. Pozostałe czynniki określające organizację szkoły zawiera Regulamin Szkoły.

7. Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie Szkoły, pracowniach, plenerach, bibliotekach, muzeach, galeriach, wyższych uczelniach i innych instytucjach użyteczności publicznej.

8. Warunkiem ukończenia Szkoły jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminów określonych w wewnątrzszkolnym regulaminie oceniania, klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania egzaminów.

 

§ 6. Warunki i tryb przyjmowania uczniów

1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do Szkoły jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

2. Terminy i szczegółowe warunki rekrutacji ustala dyrektor szkoły.

3. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej prezentację i ocenę zdjęć przedstawiających prace kandydata.

4. Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

5. W przypadku większej liczby kandydatów z pozytywną wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej niż liczba miejsc, o przyjęciu do Szkoły decyduje kolejność zgłoszenia.

6. Przyjęcie w poczet uczniów Szkoły następuje z chwilą podpisania umowy o kształcenie.

7. Po podpisaniu Umowy uczeń otrzymuje indeks, który jest dokumentem przebiegu i wyników nauki.

8. Zasady pobierania praz wysokość opłat za wydanie dokumentów, opłaty rekrutacyjnej, wpisowego i czesnego, reguluje zarządzenie dyrektora szkoły.

 

§ 7. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej

1. Gospodarkę finansową Szkoły prowadzi organ prowadzący szkołę zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie księgi przychodów i rozchodów.

2. Działalność Szkoły jest finansowana ze środków uzyskanych z:

  a) wpisowego, czesnego i innych opłaty pobieranych od uczniów,
  b) dotacji i subwencji,
  c) darowizn,
  d) innych źródeł.

3. Zasady pobierania i wysokość opłat, o których mowa w § 7 ust. 2 a) reguluje zarządzenie dyrektora szkoły.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

2. Decyzję o likwidacji Szkoły może podjąć organ prowadzący.

3. Likwidacja następuje z końcem roku szkolnego, po uprzednim zawiadomieniu uczniów oraz właściwych władz oświatowych oraz gminy, na terenie której jest położona szkoła, co najmniej na 6 miesięcy przed zamierzonym terminem likwidacji.