Statut Niepublicznej Artystycznej Policealnej Szkoły Ceramiki „Ceramiq”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Artystyczna Policealna Szkoła Ceramiki „Ceramiq” w Warszawie.
 2. Organem prowadzącym Szkołę jest Agnieszka Barnat.
 3. Siedzibą Szkoły jest Warszawa, ul. Teresińska 9, 00-727 Warszawa
 4. Niepubliczna Artystyczna Policealna Szkoła Ceramiki „Ceramiq” jest niepubliczną czterosemestralną policealną szkołą artystyczną kształcącą w zawodzie plastyka, w specjalności formy rzeźbiarskie, specjalizacja ceramika artystyczna.
 5. Celem działania Szkoły jest stworzenie uczniom warunków dla:a) rozwoju zdolności i umiejętności artystycznych,
  b) zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia samodzielnej działalności twórczej, pracy zawodowej lub dalszych studiów.
 6. Szkoła realizuje cel działalności w formie:
  a) zajęć teoretycznych (wykładów, pogadanek, seminariów, konsultacji), zajęć praktycznych (ćwiczeń, warsztatów) oraz plenerów,
  b) organizowanie imprez (prezentacji, wystaw, kiermaszy, itp.) prezentujących dorobek artystyczny uczniów,
  c) współdziałanie z samorządem lokalnym, ośrodkami kultury i sztuki oraz innymi instytucjami w rozwijaniu działalności kulturalnej.

§ 2. Władze szkoły

 1. Organami szkoły są:a) dyrektor szkoły,
  b) rada pedagogiczna.
 2. Dyrektor szkoły jest jednoosobowym organem wykonawczym, powoływanym i odwoływanym przez organ prowadzący Szkołę.
 3. Dyrektor szkoły kieruje jego bieżącą działalnością i odpowiada przed organem prowadzącym Szkołę za realizację celów statutowych, a zwłaszcza:
  a) organizuje procesy dydaktyczne w sposób zapewniający realizację zadań Szkoły,
  b) (skreślony),
  c) konsultuje i opiniuje programy nauczania w Szkole,
  d) przewodniczy komisji egzaminacyjnej egzaminów dyplomowych,
  e) dysponuje środkami w planie finansowym Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę,
  f) realizuje pozostałe zadania nie przydzielone w niniejszym statucie innym organom,
  g) wydaje regulaminy i zarządzenia,
  h) organizuje działalność Szkoły w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy i nauki;
  i) ustala, w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, zasady organizacji i terminy zajęć edukacyjnych w roku szkolnym;
  l) zatrudnia i zwalnia pracowników w porozumieniu z organem prowadzącym,
  k) decyduje o przyjęciu i skreśleniu z listy uczniów;
  l) odpowiada za dokumentację szkoły i należyte jej zabezpieczenie;
  m) reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
  n) ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym, szczegółowe warunki rekrutacji i przyjęć uczniów, sposób oceniania wewnątrzszkolnego, warunki promowania, regulamin obrony pracy dyplomowej oraz wzory dokumentów i druków szkolnych,
  o) opracowuje projekt zmian statutu Szkoły,
  p) dyrektor może przekazać część swoich obowiązków i uprawnień swoim zastępcom.
 4. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, działającym pod przewodnictwem dyrektora szkoły.
 5. W skład rady pedagogicznej wchodzą: organ prowadzący, dyrektor szkoły i co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w Szkole.
 6. W przypadku, gdy funkcję organu prowadzącego i dyrektora szkoły pełni jedna osoba, w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w Szkole i trzecia osoba wybrana przez organ prowadzący.
 7. Zadaniem rady pedagogicznej uczestniczenie w egzaminie dyplomowym, sporządzenie protokołu egzaminu dyplomowego, wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków dotyczących wszystkich spraw szkoły oraz rozpatrywanie odwołań uczniów od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów. Rozpatrując odwołanie od decyzji dyrektora szkoły, rada pedagogiczna obraduje bez udziału dyrektora.
 1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos organu prowadzącego szkołę.

§ 3. Prawa i obowiązki ucznia

 1. Uczeń ma prawo do:a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, a w ramach tego do uczestnictwa w zajęciach i imprezach organizowanych przez Szkołę,
  b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
  c) swobody wyrażania myśli i przekonań,
  d) rozwijania zainteresowań i zdolności,
  e) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnie z warunkami ustalonymi w wewnątrzszkolnym regulaminie oceniania, klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
  f) otrzymania indeksu, w którym może uzyskać potwierdzenie realizacji programu nauki w Szkole.
 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie oraz w innych regulaminach Szkoły, a w szczególności:a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych uczniów i pracowników szkoły,
  c) dbałości o mienie szkolne, ład i porządek w miejscu pracy i nauki,
  d) poniesienia kosztów naprawy zniszczonego wyposażenia szkoły lub odkupienia nowego w razie niemożliwości naprawy,
  e) godnego reprezentowania Szkoły na zewnątrz.
 3. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku:a) nieprzestrzegania zasad i norm określonych w statucie i regulaminach obowiązujących w Szkole
  b) opóźnienia zapłaty czesnego, jeżeli opóźnienie przekroczy 21 dni,
  c) rażącego złamania zasad współżycia społecznego.
 4. Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie złożone na piśmie w terminie 7 dni do rady pedagogicznej.
 5. Tryb składania skarg na naruszenie praw ucznia: 

  1) uczeń ma prawo do złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej skargi na naruszenie praw ucznia lub statutu szkoły,
  2) skarga powinna zawierać wskazanie postanowień statutu szkoły lub praw, które zostały naruszone oraz opis okoliczności towarzyszących,
  3) skargę składa się w terminie 7 dni od daty zdarzenia, którego skarga dotyczy. Skarga wniesiona po upływie tego terminu pozostaje bez rozpoznania, o czym dyrektor szkoły pisemnie informuje skarżącego,
  4) dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej skargi i udziela odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni, licząc do daty doręczenia skargi,
  5) w trakcie postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły może zasięgać informacji od nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych uczniów, odnośnie zdarzenia będącego przedmiotem skargi,
  6) decyzja dyrektora szkoły w sprawie dotyczącej podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu o naruszenie praw ucznia jest ostateczna;

§ 4. Prawa i obowiązki pracowników

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.
 2. Podstawą zatrudnienia jest umowa zawarta z organem prowadzącym szkołę, w imieniu którego działa dyrektor szkoły.
 3. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1)  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
  2)  systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  3)  prawidłowa realizacja programów nauczania;
  4)  dążenie do osiągania jak najlepszych wyników nauczania;
  5)  stosowanie metod i form pracy, wspierających rozwój artystyczny uczniów oraz rozwijających ich zdolności i zainteresowania;
  6)  bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, zgodnie ze statutem szkoły, regulaminem oceniania i powszechnie obowiązującymi normami etycznymi;
  7)  dbanie o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny;
 4. Nauczyciel ma prawo do:
  1)  podmiotowego traktowania przez przełożonych;
  2)  szacunku ze strony uczniów, ochrony i poszanowania godności osobistej;
  3)  swobody wyrażania myśli i przekonań, w sposób nienaruszający dobra innych osób;
  4)  realizowania autorskiego programu nauczania, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły, wyboru metod i form realizacji przyjętych celów;
  5)  uczestniczenia w planowaniu pracy szkoły;
  6) uczestniczeniu w pracach rady pedagogicznej szkoły;
 5.  Ankieta wypełniona przez uczniów obecnych na zajęciach jest wytyczną do oceny pracy nauczyciela.

§ 5. Organizacja procesu kształcenia

 1. Organizację pracy szkoły określa dyrektor szkoły ustalając terminy, formy i zakres tematyczny zajęć edukacyjnych.
 2. Szkoła kształci w formie zaocznej, a także w formie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.
 3. (skreślony)
 4. (skreślony)
 5. (skreślony)
 6. (skreślony)
 7. Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie Szkoły, pracowniach, plenerach, bibliotekach, muzeach, galeriach, wyższych uczelniach i innych instytucjach użyteczności publicznej.
 8. Warunkiem ukończenia Szkoły jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego.
 9. W szkole stosuje się następujący system oceniania:1) Ocena z egzaminu dyplomowego wystawiana jest w stopniach według następującej skali:a) stopień celujący – 6;
  b) stopień bardzo dobry – 5;
  c) stopień dobry – 4;
  d) stopień dostateczny – 3;
  e) stopień dopuszczający – 2;
  f) stopień niedostateczny – 1.

  2) Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego mieści się w przedziale określonym w pkt 1) od a) do e). Negatywną oceną egzaminu dyplomowego jest stopień niedostateczny.
  3) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych odbywa się w ustnej formie opisowej, w trakcie indywidualnych konsultacji z nauczycielem przedmiotu i ma na celu przekazywanie uczniowi informacji o jego pracy, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
  4) Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia poprzez przegląd i omówienie jego prac zrealizowanych w ramach poszczególnych zajęć, w których uczeń uczestniczył w trakcie roku szkolnego.
  5) Prezentacja prac może zostać przygotowana w formie wystawy lub dokumentacji zdjęciowej.
  6) Warunkiem klasyfikacji i zaliczenia roku szkolnego jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych w harmonogramie zajęć obowiązującym w roku szkolnym.
  7) Decyzją dyrektora szkoły uczeń może zostać sklasyfikowany pomimo nieobecności na zajęciach, pod warunkiem że suma nieobecności nie przekracza łącznie 30 godzin lekcyjnych lub uczeń otrzymał zgodę na zaliczenie zajęć w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.

§ 6. Warunki i tryb przyjmowania uczniów

 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do Szkoły jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 2. Terminy i szczegółowe warunki rekrutacji ustala dyrektor szkoły.
 3. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej prezentację i ocenę zdjęć przedstawiających prace kandydata.
 4. Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. W przypadku większej liczby kandydatów z pozytywną wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej niż liczba miejsc, o przyjęciu do Szkoły decyduje kolejność zgłoszenia.
 6. Przyjęcie w poczet uczniów Szkoły następuje z chwilą podpisania umowy o kształcenie.
 7. Po podpisaniu Umowy uczeń otrzymuje indeks, który jest dokumentem przebiegu i wyników nauki.
 8. Zasady pobierania praz wysokość opłat za wydanie dokumentów, opłaty rekrutacyjnej, wpisowego i czesnego, reguluje zarządzenie dyrektora szkoły.

§ 7. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej

 1. Gospodarkę finansową Szkoły prowadzi organ prowadzący szkołę zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie księgi przychodów i rozchodów.
 2. Działalność Szkoły jest finansowana ze środków uzyskanych z:a) wpisowego, czesnego i innych opłaty pobieranych od uczniów,
  b) dotacji i subwencji,
  c) darowizn,
  d) innych źródeł.
 3. Zasady pobierania i wysokość opłat, o których mowa w § 7 ust. 2 a) reguluje zarządzenie dyrektora szkoły.

§ 8. Postanowienia końcowe

  1. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
  2. Decyzję o likwidacji Szkoły może podjąć organ prowadzący.
  3. Likwidacja następuje z końcem roku szkolnego, po uprzednim zawiadomieniu uczniów oraz właściwych władz oświatowych oraz gminy, na terenie której jest położona szkoła, co najmniej na 6 miesięcy przed zamierzonym terminem likwidacji.